On-line objednání Menu
Pro pacienty

Výplata důchodů

Výplatu důchodu do zdravotnického zařízení upravuje § 116d zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 

Pokud pobyt poživatele důchodu ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče trvá déle než 1 kalendářní měsíc nebo lze-li předpokládat, že tento pobyt bude trvat déle než uvedenou dobu, může poživatel důchodu, vyplácí-li se mu důchod v hotovosti, požádat o výplatu důchodu do tohoto zdravotnického zařízení. 

Jestliže délka hospitalizace pacienta v Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o.  splňuje jeho nárok na podání žádosti, umožní mu oddělení, na kterém je v té době hospitalizován, vlastní sepsání žádosti o vyplacení důchodu v hotovosti do zdravotnického zařízení. (Žádost je k dispozici na sociálním oddělení)

Žadatel musí být schopen tuto žádost sepsat a podepsat. 

Vyplněnou a potvrzenou žádost o výplatu důchodu zašle oddělení kterékoliv provozovně držitele poštovní licence – poště. Žádost lze předat na sociální oddělení, které zařídí předání žádosti poště.

Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.  převezme důchod prostřednictvím Příjímací kanceláře. Pracovníci Příjímací kanceláře bezprostředně po obdržení důchodu zajistí předání na sociálním oddělení, pak se provede jeho předání pacientovi, spolu se zápisem o předání důchodu. 

V případě, že poživatel důchodu požádá o uložení důchodu nebo není schopen důchod sám převzít, zajistí pracovníci Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. jeho uložení v trezoru nebo na depozitním účtu. 

Nelze, aby příbuzní pacienta na příslušné poště požádali o zaslání důchodu do nemocnice, aniž by byla pacientem podána žádost. Někdy totiž stav pacienta neumožní podání žádosti ani převzetí důchodu proti jeho podpisu. Pak nelze dosílku důchodu uskutečnit a je nutné, aby příbuzní řešili vyzvednutí důchodu z pošty jinými způsoby, zejména aby požádali o ustanovení statutu zvláštního příjemce důchodu na obecním nebo městském úřadě v místě trvalého bydliště pacienta. 

Není-li důchod z pošty vyzvednut je pošta povinna uložit 2 důchody po sobě jdoucí, třetí důchod poté vrací společně s předchozími uloženými důchody na Českou správu sociálního zabezpečení v Praze. Výplata důchodu se tak zastavuje do doby, než se příjemce důchodu přihlásí – musí požádat ČSSZ o zpětnou výplatu důchodu. 

V Mar. Lázních dne 1.7. 2020