On-line objednání Menu
Pro pacienty

Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

přijměte prosím upřímnou soustrast nad úmrtím Vašeho blízkého. Dovolujeme si Vám podat několik důležitých informací, jak se orientovat v této nelehké chvíli.

Informace o úmrtí
O úmrtí pacienta je vždy informována osoba blízká, nebo jiná osoba uvedená ve zdravotnické dokumentaci zemřelého. Nezbytné informace týkající se úmrtí pacienta, výběru pohřební služby a případné pitvy podává ošetřující lékař oddělení, kde k úmrtí došlo.

Osobní věci pacienta
Dle platných právních předpisů mohou být osobě blízké, po předložení občanského průkazu předány oblečení, obuv, hygienické potřeby, knihy, časopisy, potraviny, kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátka, berle, hůl, zubní náhrady apod.) 

Tato pozůstalost bude předána příbuzným v řadě přímé, tj. předci a potomci, jiným osobám v poměru rodinném či obdobném (sourozenci, manžel a registrovaný partner) nebo osobám, které se za blízké navzájem považují, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně považovala za újmu vlastní. 

Převzetí věcí stvrzuje pozůstalý svým podpisem, přičemž př i předání uvede číslo občanského průkazu, telefonický kontakt a vazbu k zemřelému.

Cennosti

Cennosti, vkladní knížky, cenné papíry, bankovní karty, dokumenty, hodinky, šperky, drahé kovy, mobilní telefon, osobní počítač, televize, rádio, finanční hotovost nad 1.000,- Kč, důchod (pokud je uložen na depozitu nemocnice), klíče, se dle zákona nevydávají, protože se stávají předmětem dědického řízení a jsou deponovány v depozitním trezoru Nemocnice Mariánské Lázně. 

Lze je vydat pouze na základě rozhodnutí soudu opatřeného doložkou právní moci, nebo na základě žádosti notáře činného v řízení o dědictví po zemřelém.

Pozůstalost je hlášena nemocnicí okresnímu soudu (dle trvalého bydliště pacienta) a uložena do doby vydání pravomocného rozhodnutí. Dědické řízení se zahájí ve chvíli, kdy je příslušný soud informován o úmrtí. Soud pověří projednáním dědictví notáře. Notář pak písemně vyzve pozůstalé.

Pokud některý z účastníků dědického řízení (může být i zaměstnavatel) potřebuje vydat některou věc, která náleží do dědictví, jako třeba klíče od bytu, auta (např. z důvodu zajištění oděvu pro zemřelého, zajištění zvířete, odstranění havárie či služební notebook) může učinit na základě soudem vydaného neodkladného opatření. Bez tohoto opatření nelze věc vydat.

Úmrtní list
Pracovníci centrálního registru Nemocnice Mariánské Lázně  odevzdávají občanský průkaz zesnulého matričnímu oddělení Města Mariánské Lázně, který vydá nejdéle do 14 dnů (nebo dle domluvy) úmrtní list. Pracovnice matriky zašle úmrtní list do bydliště pozůstalých a České správě sociálního zabezpečení, která zastaví výplatu důchodu. Pracovnice matriky zároveň informuje příslušný soud (dle trvalého bydliště zesnulého/é) o úmrtí. Daný soud ustanoví notáře, který vyřizuje dědictví a sám kontaktuje pozůstalé.

Průkaz zdravotní pojišťovny je naší nemocnicí zasílán příslušné zdravotní pojišťovně, která jej vydala.

Vydání pozůstalosti

Jak již bylo uvedeno výše, pozůstalost se vydává na základě rozhodnutí soudu opatřeného doložkou právní moci, nebo na základě žádosti notáře činného v řízení o dědictví po zemřelém. 

K vydání pozůstalosti tedy potřebujete mít u sebe originál pravomocného rozhodnutí především občanský průkaz pozůstalé osoby (dědice). Bez rozhodnutí soudu a bez občanského průkazu nemůže být pozůstalost vydána.

Prosíme, pro vydání pozůstalosti si dohodněte termín a čas předem, na telefonním čísle sociální pracovnice: 778 417 647 nebo 354 474 217.