On-line objednání Menu
Pro pacienty

Kamerový systém

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem osobních údajů získaných kamerovým systémem je Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., U Nemocnice 91/3, 353 01 mariánské Lázně, IČO 26376709  (dále jen „nemocnice“).

Účel a právní základ zpracování

Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem v rozsahu podobizny zachycené na kamerovém záznamu, a to za následujícími účely: 

  • zajištění bezpečnosti všech osob v areálu nemocnice ….
  • ochrany návštěvníků nemocnice i proti dalším ohrožením bezpečnosti v důsledku trestné činnosti, rizikového chování, nehod a dalších rizik ohrožujících fyzickou bezpečnost osob, 
  • ochrany majetku nemocnice …, jakož i majetku návštěvníků a dodavatelů, zejména proti škodám způsobeným trestnou činností a vandalismem. 

Právním základem zpracování je oprávněný zájem nemocnice … ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v ochraně výše uvedených chráněných hodnot a zájmů.

Popis kamerového systému a doba uložení záznamu

Kamerový systém v rámci nemocnice je tvořen celkem 10 kamerami umístěnými v areálu nemocnice. Kamery snímají vnější prostory objektu, manipulační prostory, vstupní dveře, čekárny, apod. Kamery nesnímají prostory určené k léčebným výkonům ani soukromým úkonům, ve kterých může dojít k narušení vaší intimní zóny. 

Celý monitorovaný prostor je u každého vchodu označen piktogramem kamery.

Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě. Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 10 dní, což je doba nutná k tomu, abychom mohl být zjištěn a prošetřen případný incident. Po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány přepisem ve smyčce.

Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

Záznamy z kamerového systému mohou být sdíleny s třetími stranami:

  • externími právními zástupci vázanými povinností mlčenlivosti pro ochranu našich oprávněných zájmů,
  • orgány činnými v trestním řízení, soudy či správními orgány v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.

Zabezpečení dat

Jsou zavedena přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro subjekty údajů. Je zohledněn stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Veškeré přístupy oprávněných osob ke kamerovým záznamům jsou umožněné jen v odůvodněných případech a vždy jsou řádně logovány.

Tato opatření zahrnují přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům a školení zaměstnanců.